Rietland legde in september 2015 een belucht rietveld aan bij de Hooibeekhoeve.
De Hooibeekhoeve in Geel is een proefstation voor de melkveehouderij van de Provincie Antwerpen te Geel.

Al in 1996 legde rietland daar één van de eerste percolatierietvelden aan voor de zuivering van spoelwater van het melkhuisje. Dit rietveld heeft jaren probleemloos gefunctioneerd, echter nu was het tijd voor een nieuw systeem: de melkstal is uitgebreid en in plaats van een traditionele melkinstallatie, worden er twee melkrobots geplaatst. Dit geeft een aanzienlijk hogere productie van melkspoelwater en bovendien was de uitbreiding van de stal gepland op de locatie waar voorheen het rietveld lag.

Rietland heeft in het verleden al vele malen rietvelden aangelegd voor de zuivering van spoelwater van de melkveehouderij. Het ging hierbij in de meeste gevallen om vertikaal doorstroomde helofytenfilters (percolatierietvelden). Voor het nieuwe systeem bij de Hooibeekhoeve werd echter gekozen voor een belucht rietveld van het FBA® principe. Dit in de VS ontwikkelde systeem biedt een aantal belangrijke voordelen tegenover klassieke rietvelden: het neemt minder ruimte in, het is goedkoper en het levert betere zuiveringsprestaties. Die betere prestaties komen bij de zuivering van melkspoelwater vooral tot uiting in de lagere stikstof-waarden. Rietland slaagt er met beluchte rietvelden in om de zeer strenge lozingsnorm voor stikstof te halen die aan bedrijfsafvalwater gesteld wordt in België: 15 mgN/l.

Buiten een goede stikstof-verwijdering werd de nodige aandacht besteed aan fosfaat-verwijdering. Aangezien in België de zure spoeling voornamelijk met fosforzuur plaatsvindt, komt er relatief veel fosfaat in het afvalwater terecht. Om het fosfaatgehalte toch sterk omlaag te brengen tot de lozingseis van < 1,5 mgP/l, werd gekozen voor een extra nazuivering in de vorm van een bekken gevuld met apatiet. Apatiet is in wezen fosfaat-erts, dat voornamelijk gewonnen wordt in Noord-Afrika. Frans onderzoek heeft aangetoond dat juist dit fosfaat-erts ook zeer goed werkt om fosfaat te binden. Er wordt hierbij nieuw apatiet gevormd. Dat betekent dat dit materiaal ook nauwelijks onderhevig is aan verzadiging en nog vele jaren zijn werk zal kunnen doen. De ervaring van Rietland leert dat toevoeging van ijzer in het filter steeds na enkele jaren tot verzadiging leidt, waarna er geen fosfaat meer uit het afvalwater verwijderd wordt. Bovendien is fosfaat dat aan ijzer gebonden is, niet gemakkelijk meer beschikbaar te maken als meststof. Deze nadelen kent apatiet niet. het is juist een grondstof voor de kunstmest-industrie. Daarmee is een duurzame oplossing gevonden voor fosfaatbinding die bovendien geen energie kost en geen bijkomend fosfaat-slib oplevert, maar in tegendeel: een bruikbare meststof.

Naast het rietveld dat het spoelwater van de melkstal zuivert, werd ook een kleiner rietveld aangelegd voor de zuivering van het sanitair afvalwater van het type Q-fyt. Dit compacte beluchte prefab rietveld, ontwikkelde Rietland samen met Eco-beton.